Izaberite stranicu

Obrenovac

Na desnoj obali Save izmedu atara sela Ušca i Barica, na kontaktu nekoliko geografskih regija prostire se opština Obrenovac. Geografski položaj pomenute teritorije sadrži razlicite komponente prirodne sredine pa se njegovom detaljnijem odredivanju mora pristupiti sa
nekoliko razlicitih aspekata.
Matematicki položaj opštine odreden je geografskim koordinatama na Zemljinoj površini, izražava se u stepenima i oznacava udaljenost od ekvatora po geografskoj širini (f ) i pocetnog meridijana po geografskoj dužini (?). Teritorija ima oblik cetvorougla i prostire se u
sredini severnog umerenog klimatskog pojasa, izmedu 44º 30′ 13″ i 44º 43′ 00″ severne geografske širine i 19º 58′ 51″ i 20º 20′ 25″ istocne geografske dužine. Rastojanje izmedu najsevernije i najjužnije tacke, odnosno u pravcu sever-jug, iznosi 23,5 km. Najsevernija tacka istraživane oblasti nalazi se na reci Savi (f = 44º 43′ 00″, ? = 20º 13′ 55″), dok se najjužnija nalazi na reci Kolubari (f = 44º 30′ 13″, ? = 20º 14′ 28″). Rastojanje izmedu najzapadnije i najistocnije tacke, tj. u pravcu zapad-istok iznosi 28,4 km. Najzapadnija tacka nalazi se na reci
Vukodražu (f = 44º 37′ 10″, ? = 19º 58′ 51″), a najistocnija na Žutom brdu (f = 44º 38′ 00″, ?
= 20º 20′ 25″) (Dragicevic S. 2004).
0 5 10 15 20 km
44º 43′ 00″
44º 30′ 13″
20º 20′ 25″
19º 58′ 51″
Obrenovac
Baljevac
Konatice
Drazevac
Baric
Belo Polje
Krtinska
Brgulice Urovci
Ratari
Brovic
Piroman
Stubline
Trstenica
Veliko Polje
Vukicevica
Ljubinic
Dren
Orasac
Skela
Usce
Grabovac
Zvecka
Zabrezje
M. Mostanica
Mislodjin
Jasenak
Poljane
Sl. 1. Pregledna karta opštine Obrenovac
Raznovrsnost geografskog položaja opštine Obrenovac sadržana je u cinjenici da se
ona u regionalnoj podeli nalazi na kontaktu panonske i peripanonske Srbije. Ako se za granicu
izmedu nizije i oboda panonskog basena uzmu prirodne granice tj., Sava i Dunav, onda teritorija opštine Obrenovac pripada peripanonskoj Srbiji. Kompleksnost položaja sadržana je u cinjenici da deo teritorije opštine zapadno od reke Kolubare pripada Zapadnoj Srbiji, dok delovi
istocno od Kolubare u regionalnom smislu pripadaju Šumadiji. Zapadna Srbija je prostrana
regija izmedu donje Save i Drine, Šumadije i Zapadnog Pomoravlja, sa nizom mikroregija:

obrenovac


Macva, šabacka i obrenovacka Posavina (Posavska Srbija), Donja Kolubara, Tamnava …
(Markovic J., Pavlovic M. 1995). Granica izmedu šabacke i obrenovacke Posavine predstavljena je niskim razvodem, tj. Provsko-svileuvskom gredom koja se proteže od sela Prova na
Savi do sela Svileuve u Tamnavi. Nedovoljno je jasna granica izmedu delova opštine koji pripadaju obrenovackoj Posavini i donjoj Kolubari. Naime, donja Kolubara zahvata i deo Posavine, a to je prostor koji se nalazi sa leve strane donjeg toka reke Kolubare, pa bi adekvatniji
naziv bio kolubarska Posavina (Jovanovic B., 1956). Na osnovu iznetog može se uociti zašto
je geografski položaj opštine Obrenovac veoma složen i raznovrstan.
Sa fizicko-geografskog aspekta najveci deo opštine ogranicen je prirodnim granicama dok je samo manji deo oivicen administrativnom podelom. Na severu, granica opštine
Obrenovac prema Sremu u potpunosti je prirodna i pruža se sredinom reke Save. Istocna granica prema opštinama Cukarica i Barajevo odredena je temenima i kosama, u najvecem delu
je prirodna i prolazi kroz najviši deo teritorije opštine. Prema opštini Lazarevac, granica je relativno kratka i izvucena je duž vododelnica i vodoslivnica. Na jugu, prema opštini Lajkovac
granica je potpuno prirodna i odredena je tokovima Kolubare i Tamnave. Granica prema opštini Ub je velikim delom administrativna, a to se dobro uocava izmedu atara sela Ljubinic i
Joševa, kao i prema zapadu sve do reke Vukodraža. Prema Vladimircima, granica je najvecim
delom prirodna i proteže se rekom Vukodražom.
Opština Obrenovac zahvata površinu od 409,96 km2
. Kao što se iz prikaza o granicama teritorije može zakljuciti, opština Obrenovac granici se sa sledecim opštinama: Cukarica,
Barajevo, Lazarevac, Ub, Vladimirci.
Administrativni, privredni i kulturni centar opštine predstavlja Obrenovac stacioniran
na 78 m nadmorske visine, a 28 km udaljen od glavnog grada Srbije – Beograda. Važnost
njegovog položaja sadržana je u cinjenici da je tu dodirna tacka plovnog puta Savom i kopnenog saobracajnog pravca sever-jug dolinom Kolubare, koji se vezuje sa kopnenim pravcem
zapad-istok desnom dolinskom stranom reke Save.